Το Integrity Watch είναι μια διαδραστική πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων που φιλοδοξεί να λειτουργεί ως παρατηρητήριο Πολιτικής Ακεραιότητας. Απευθύνεται σε πολίτες, σε δημόσιες αρχές, σε δημοσιογράφους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να παρακολουθούν τις πηγές χρηματοδότησης της πολιτικής στην Ελλάδα. Συλλέξαμε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών από τον ιστοχώρο της Βουλής των Ελλήνων. Τα μετατρέψαμε σε κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία μορφή έτσι ώστε καθένας να μπορεί εύκολα να τα παρακολουθεί σε διαδραστικά γραφήματα.

Σκοπός της πλατφόρμας Integrity Watch είναι να προωθήσει την αξία των ποιοτικών συνόλων δεδομένων στις αρμόδιες αρχές, στους δημοσιογράφους και στους πολίτες, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στο δημόσιο έλεγχο της Πολιτικής Ακεραιότητας.

Για την τρέχουσα έκδοση του Integrity Watch συγκεντρώσαμε δεδομένα από τις ακόλουθες δημόσιες πηγές:

Την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών για το έτος 2019 (χρήση 2018).

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα με άδεια Creative Commons NC BY 4.0.

Αν εντοπίσετε ανακρίβειες ή ελλείψεις στα δεδομένα, παρακαλούμε να μας το αναφέρετε παραπέμποντάς μας σε ένα σύνδεσμο προς μια αξιόπιστη πηγή. Εάν χρησιμοποιείτε τα δεδομένα για ερευνητικούς, δημοσιογραφικούς ή άλλους σκοπούς, συγκρίνετε πάντα τα αποτελέσματα με τα αρχικά δεδομένα στους θεσμικούς ιστοχώρους της Βουλής των Ελλήνων και της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.

Η πλατφόρμα Integrity Watch – Παρατηρητήριο Πολιτικής Ακεραιότητας δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2020 από την Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στο Integrity Watch.

Οι θεσμοί και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πιθανές χρήσεις των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν δικτυακο τόπο.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα χρηματοδοτήθηκε απο το Internal Security Fund – Police της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Website design and development:
Chiara Girardelli

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ε: amelidis@transparency.gr
T: +30 210 722 4940